• کاشت و فرآوری گیاهان دارویی مورد مصرف در صنعت
  • جایگاه گیاهان بومی و اندمیک ایران در فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
  • کشت بافت گیاهان نادر ایران با اهداف تجاری
  • سیاست‌ها و ضوابط موجود نهادهای اجرایی در حمایت از تولیدکنندگان داروهای طبیعی
  • انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در صنعت داروهای طبیعی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی
  • فرصت‌های صادراتی داروهای طبیعی در شرایط فعلی
  • ایجاد راهکارهای نوین در بسته‌بندی و بهبود شرایط توزیع فرآورده‌های طبیعی
  • راهکارهای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در حوزه فرآورده های طبیعی در شرایط موجود
  • نقش رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی در ارتقای جایگاه داروهای گیاهی
  • بررسی اخذ حق ثبت اختراع (Patent) و ضمانت‌های اجرایی حمایتی از مولدین فرآورده‌های طبیعی
  • فرآورده‌های پروبیوتیک و سلامت
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3