• حمایت از تولید ملی و کارآفرینی در حوزه فرآورده‌های طبیعی و سنتی
  • شناسایی موانع پیش‌روی صنایع فرآورده‌های طبیعی و سنتی
  • راهکارهای افزایش صادرات فرآورده‌های طبیعی و سنتی
  • راهکارهای حمایتی از حق مالکیت معنوی در فرآورده‌های طبیعی و سنتی
  • افزایش اثرگذاری رسانه‌ها در معرفی جایگاه واقعی فرآورده‌های طبیعی و سنتی
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3