• دکتر مهناز خانوی (مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو)
 • دکتر محمود خدادوست (مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
 • دکتر محمد حسین عصاره (دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی)
 • دکتر جعفر میرفخرایی (دبیر انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآوردههای گیاهان دارویی)
 • دکتر عباس کبریاییزاده (رییس سندیکا تولیدکنندگان مکملهای رژیمی غذایی ایران)
 • دکتر عبدالعظیم بهفر (مدیرکل اداره کل امورفرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو)
 • دکتر بهرام دارایی(مدیرکل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو)
 • دکتر هدایت حسینی(رییس انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور)
 • دکتر اسحاق اسمعیلی (سرپرست گروه تدوین روابط و مقررات و نظارت بر تولید، توزیع و صادرات اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو)
 • دکتر مریم تاج آبادی (رییس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران)
 • دکتر هما حاجی مهدی پور (رییس هیات مدیره انجمن فارماکوگنوزی ایران)
 • دکتر امیرعلی امیری (نایب رئیسجامعه دامپزشکان ایران)
 • مهندس لاله حجازی(مدیرعامل شرکت داروسازی باریج اسانس)
 • دکتر حسین زینلی (مجری طرح گیاهان دارویی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی)
 • دکتر نفیسه خسروی (رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز)
 • دکتر محمدجواد خشنود (سرپرست غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 • دکتر مهدی وزیریان (عضو محترم هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • دکتر فرید دباغیان ( دستیار فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3